Arbeidsovereenkomst

De hoofdregel is dat een arbeidscontract voor onbepaalde tijd afgesloten. Wanneer werkgever en werknemer niet iets anders op zetten of op andere wijze iets kunnen aantonen geldt tussen hen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd met inachtneming van de regels die gelden ten aanzien van opzegging. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde kan ook beŽindigd worden via een ontbindingsprocedure bij de Kantonrechter.

Indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd wordt het aantal uren dat een werknemer met ingang van de vierde maand per maand werkt vermoed te zijn het gemiddelde aantal uren dat de werknemer in de drie voorafgaande maanden gemiddeld heeft gewerkt.

Contract voor bepaalde tijd

De hoofdregel is dat een arbeidscontract voor onbepaalde tijd wordt afgesloten. Werkgever en werknemer kunnen echter overeenkomen dat een arbeidsovereenkomst slechts een bepaalde periode zal gelden. ContractEen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor een bepaald aantal dagen, weken, maanden of jaren of door het bepalen van een einddatum. Ook kan een arbeidsovereenkomst aangegaan worden voor de duur van een bepaald project of gerelateerd worden aan een bepaalde situatie, bijvoorbeeld bij afwezigheid van een andere werknemer wegens ziekte of vakantie.

Het verdient aanbeveling een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk vast te leggen, waarbij het moment van eindigen op objectieve wijze bepaald dient te zijn.

Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen contracten voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd in arbeidsvoorwaarden.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch, van rechtswege, nadat de overeengekomen periode is verstreken. Dit geldt ook wanneer een werknemer bijvoorbeeld ziek is of er een ander opzegverbod van kracht is.

ndien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan twee jaar is mag de proeftijd niet langer dan ťťn maand duren. Is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor een periode die langer dan twee jaar duurt dan mag de proeftijd niet langer duren dan twee maanden. Bij overschrijding van deze termijnen is het proeftijdbeding nietig. Een proeftijd moet altijd schriftelijk worden vastgelegd.

Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nadat de tijd waarvoor deze is aangegaan wordt voortgezet zonder dat partijen nadere afspraken maken, wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde periode, met als maximum een jaar, en onder dezelfde voorwaarden.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst alleen worden opgezegd wanneer werkgever en werknemer dit schriftelijk zijn overeengekomen. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd via de Kantonrechter is wel mogelijk.

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen niet eindeloos worden aangegaan en van rechtswege eindigen. Op een gegeven moment ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij CAO kan van de onderstaande regels worden afgeweken.

Wanneer vier arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, elkaar opvolgen geldt de vierde arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, inclusief de tussenpozen, overschrijden gelden met ingang van de dag dat de termijn van 36 maanden is overschreden als aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit laatste geldt niet wanneer een arbeidsovereenkomst voor minder dan drie maanden aansluitend aan een arbeidsovereenkomst van 36 maanden of langer wordt aangegaan.

Ga terug naar boven

Contact Form