Statutair directeur

Voor bestuurders van een NV of BV gelden afwijkende bepalingen. De statutair directeur is benoemd door de aandeelhoudersvergadering of de raad van commissarissen. Deze colleges zijn in beginsel ook bevoegd de directeur te ontslaan zonder voorafgaande toestemming van het CWI of Kantonrechter, zoals dat in ons preventief ontslagrecht is geregeld voor "normale" werknemers.

De statutair directeur wordt via de aandeelhouders- dan wel raad van commissarissen-vergadering uitgenodigd om deze bij te wonen en vooraf heeft de statutair directeur recht op inzage in de agenda. Het is heel lastig om inhoudelijk verweer te voeren, maar indien de procedures niet zijn nageleefd kan bezwaar worden aangetekend bij de Rechtbank.

Dit betekent niet dat de statutair directeur bij zijn ontslag op deze wijze geen aanspraak zou hebben op een ontslagregeling c.q. schadevergoeding. In geval van onzorgvuldige procedure of onredelijke of onbillijke situatie gelden de normale regels van het arbeidsrecht. De arbeidsovereenkomst bestaat nog terwijl de uitoefening van functie is beŽindigd. Veelal ontstaat op dat moment een overlegsituatie waarbinnen e.e.a. geregeld wordt in een onderhandse regeling, voorwaarden en procedure

In veel arbeidsovereenkomsten van recente datum wordt de situatie van gedwongen ontslag al geregeld (een zogeheten "golden parachute" clausulering). Deze kent het voordeel dat op het vervelende moment van een onvrijwillig ontslag, het hoe te handelen al geregeld is.

In gespannen situaties met grote belangen is het verstandig om tijdig deskundige bijstand te zoeken. Ter beheersing van de situatie is het niet ongebruikelijk om via of samen met deze deskundigen in overleg te gaan en te onderhandelen.

Contact Form