Functiewijziging

Uitgangspunt is dat een werknemer de werkzaamheden uitvoert die bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen, waarbij de werkzaamheden die de werknemer vanaf het aangaan van de arbeidsovereenkomst feitelijk heeft uitgevoerd ook van belang zijn.

In sommige gevallen kan een werknemer in redelijkheid andere werkzaamheden niet weigeren, bijvoorbeeld wanneer de voorgestelde wijziging een gevolg is van een reorganisatie of veranderde omstandigheden. Het overplaatsen van een werknemer bij wijze van sanctie is niet toegestaan. Het is niet mogelijk een ook maar enigszins volledige opsomming te geven van situaties waarin eenzijdige functiewijziging al dan niet mogelijk is. Ieder geval zal individueel bezien moeten worden. Wanneer in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat een werknemer ook andere functies zal uitvoeren heeft de werkgever meer kans dat de functiewijziging is gerechtvaardigd.

Functiewijziging in verband met (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid is mogelijk. Of een werknemer een aangeboden functie kan weigeren hangt zeer sterk af van de omstandigheden van het geval.

Contact Form