Ontslag

De werkgever kan u alleen op staande voet ontslaan, als daar een dringende reden voor is. Deze reden moet onmiddellijk worden meegedeeld aan de werknemer. Er mag later geen andere reden voor ontslag worden aangegeven.

Dringende redenen kunnen zijn "daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werknemer niet gevraagd kan worden de dienstbetrekking te laten voortduren".
Voorbeelden zijn: ernstige onbekwaamheid, de weigering te voldoen aan een redelijk bevel, fraude, diefstal en schending van de geheimhoudingsplicht.

Als u ontslag op staande voet krijgt, is het verstandig om dit zo snel mogelijk aan te vechten. U zult moeten aanvoeren dat er geen dringende reden is en dat het ontslag op staande voet nietig is. U moet wel aangeven dat u bereid bent om uw werkzaamheden voort te zetten, c.q. te hervatten. Het is verstandig om direct contact op te nemen met uw vakbond of een advocaat.

Contact Form